To rithmikò schedio tes Ko (1934): melete mias archaiologikès polis