Test di linearità simultaneo di convertitori A/D e D/A mediante stima di massima verosimiglianza